โครงการวิถีธรรม วิถีไทย "กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา"
วันที่ 5-7 กันยายน 2556
ณ วัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา